İnşaat Taahhüt
2.1 Ofis ve Konut ?n?aatlar?
Firma olarak i?yeri ve ofis binalar?n?n gerek arsa üzerinden gerekse kat kar??l??? ?eklinde anahtar teslim esasta yap?mlar?n? gerçekle?tirmekteyiz.
Bu ba?lamda; verilen hizmetler binan?n mimari ve tüm disiplinlere ait projelerinin çizilmesi, ruhsat al?nmas? (gerekmesi durumunda çürük raporunun al?nmas?), tüm alt yap? kurulu?lar? ile gerekli temaslar?n yap?lmas? izin ve onaylar?n al?nmas?, in?aat?n ?artnamesine uygun tamamlan?p tapu sahiplerine teslim edilmesi, iskan al?nmas?n? i?lemlerini kapsamaktad?r.  
 
2.2 Ofis Renovasyon Çal??malar?
Firma olarak, mevcut ofislerin firman?n ihtiyaçlar?na göre projelendirilerek firman?n bütçesi do?rultusunda en uygun konseptle renovasyon i?lerini gerçekle?tirmekteyiz.
Bu ba?lamda elektrik, elektronik, s?hhi, havaland?rma tesisatlar?n?n yeniden düzenlenmesi, asma tavan, her türlü yer dö?emeleri, ?slak alanlarda seramik kaplamalar, cam bölmeler, mutfak, banyo, ofis mobilya tedarik i?leri yap?lmaktad?r.