Müşavirlik
1.1 ?n?aat Proje Yönetimi ve Kontrollük
?antiye Günlük Kontrol Hizmetleri
Kalite, Bütçe ve Zaman Yönetimi
Master ?? Program? ve Güncelleme
Maliyet ve Ke?if Analizleri
Bütçenin Kontrolü ve  
Sözle?me Yönetimi
Teklif Dökümanlar? 
En Uygun Teklifin Belirlenmesi
Sözle?melerin Haz?rlanmas? ve Takibi
 
Sat?n Alma Süreci Yönetimi ve Proje Taraflar? Aras?nda Koordinasyon
Malzeme Seçimleri
Raporlama
?? Güvenli?i ve Kalite Kontrol
 
1.2 Gayrimenkul Proje Geli?tirme ve De?erleme
En Uygun ve Etkin Proje Konseptinin Olu?turulmas?
Piyasa Ara?t?rmas?
Proje Maliyet ve Gelir Projeksiyonlar?
IRR ve Yat?r?m Parametrelerinin Tespiti