Firma Hakkında
KURTPER ?n?aat ve Gayrimenkul Dan??manl?k Firmas?’n?n anahtar kadrosu herbiri 25 seneyi a?k?n mesleki deneyime sahip Deniz PEKER (?n?. Y. Müh.-?TÜ) Ünal HEPER (?n?. Y. Müh.-?TÜ, Technische Uni. Wien), Mimar Aktu? S?VR?O?LU (O.D.T.Ü.-Stratejik Ortak) , olu?maktad?r. Ünal HEPER’in ?stanbul A??r Ceza Mahkemeleri Yeminli Bilirki?i lisanslar? bulunmaktad?r.
Anahtar kadronun, in?aat projelerinin hem in?aat yap?m hem de mü?avirlik hususlar?nda derin uzmanl??? bulunmaktad?r.
Firman?n ana faaliyet konular?n? ?u çal??malar olu?turmaktad?r:
Mü?avirlik
     o Proje Yönetimi ve ?n?aat Kontrollük Hizmetleri
     o Gayrimenkul Geli?tirme ve De?erleme 
?n?aat Yap?m 
 
Firma bugüne kadar yerel ve uluslararas? mü?terilere otuzu a?k?n çal??ma yapm??t?r. Hizmet verdi?i mü?terileri aras?nda ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi & K?PTA?, Avc?lar Belediyesi, Be?ikta? Belediyesi, ?spanya Ticaret Ate?eli?i, AUDI ?eny?ld?z, Kad?köy Belediyesi, HUHTAMAK? Turkey G?da Servisi Amblaj? San. A.?., GE Capital & Do?u? GYO,  TAV Holding, BATES d.o.o. Podorica (S?rbistan Karada?), Austria Card (Avusturya), ADM Capital (?ngiltere), Lidya Yap? San. ve Tic. A.?., TEKPOL Teknik Poliüretan San.Tic. A.?., Özarar Kald?rma Makineleri Sanayi ve Tic. A.?., Demirören ?irketler Grubu, Numil A.?., Referans Mühendislik Ltd. ?ti, KASDA? gibi kurum ve firma yer almaktad?r.