Ekibimiz
Deniz PEKER
 
1970 Senesinde ?stanbul’da do?mu?tur. 1988 senesinde Kad?köy Anadolu Lisesi’nden mezun olmu?tur. 1992 senesinde ?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Mühendisli?i bölümünden mezun olmu? ve 1994 senesinde de ayn? fakültenin Geoteknik Bölümü’nde Lisansüstü e?itimini tamamlayarak profesyonel hayata ba?lam??t?r.  
Deniz Peker projelerin teknik ve mali tekliflerinin haz?rlanmas?nda önemli deneyim sahibidir. Bugüne kadar görev ald??? projelerin kapsam ve nitelikleri göz önünde bulunduruldu?unda, World Bank ?hale Haz?rl?k ve FIDIC tip sözle?me ko?ullar? çerçevesinde uluslararas? ölçekli birçok ihale haz?rl?k, ön-yeterlilik, teklif sunum & de?erlendirme, sözle?me idari ?artnameleri ile birlikte teknik ?artname, ke?if ve birim fiyat doküman? haz?rlam??t?r.  
Son 5 senedir konut, al??veri? merkezleri, ofis, otel yat?r?mlar? vb gibi gayrimenkul projelerinin en uygun konsept ile geli?tirme i?lerinde çok aktif görev alm??t?r. Deniz PEKER, mü?terilerin istek ve önerileri do?rultusunda en uygun arsalar?n ara?t?r?lmas?, temin edilmesi, bu arsalar?n en uygun yat?r?m modeli ile geli?tirilmesini ilgilendiren proje konseptinin te?kil edilmesi, yat?r?m gelir ve giderlerinin hesaplanmas?, uluslararas? yat?r?mc?lara bunlar?n prezantasyonu konusunda geni? deneyim kazanm??t?r.  
2009 senesinden bugüne PER ?n?aat ve Gayrimenkul Dan??manl?k Ltd. ?irketi’nde yönetici ortak olarak çal??maktad?r.

Celal Ünal HEPER

1970 Senesinde ?stanbul’da do?mu?tur. 1988 senesinde Robert Kolej’den mezun olmu?tur. 1992 senesinde ?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Mühendisli?i bölümünden mezun olmu? ve 1994 senesinde de Viyana Teknik Üniversitesi Proje Yönetimi ve Finansman kürsüsünde Lisansüstü e?itimini tamamlayarak profesyonel hayata ba?lam??t?r.  
Proje Yönetimi ve Finansman dal?nda yüksek lisans sahibi olan Ünal HEPER’ in 17 seneyi a?k?n mesleki deneyimi mevcuttur. Kariyerinin ba??ndan beri konut, ula??m, eneri ve altyap? konular?nda Türkiye, Ortado?u ve Orta Avrupa’da çe?itli projelerde görev alm??t?r.

Zeki ÖCAL – Mali Mü?avir
 
1959 da Tokat’ ta do?mu?tur. 1984 de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra ?stanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans?n? tamamlad?. 1985 -1995 y?llar? aras?nda  özel sektörde Yönetici ve Denetçi olarak çal??t?. 1995 y?l?nda serbest olarak mali mü?avir olarak kendi i?ini kurdu.1997 Y?l?nda  Kapital S.M.Mali Mü?avirlik LTD.?irketini  kurdu. 1997 de RSM International ?irketinin Türkiye temsilcili?ini ald?. 2010 y?l?na kadar RSM International firmas?n?n temsilcili?ine devam etti.2011 Y?l?nda ECOVIS International Türkiye temsilcili?ine ba?lam??t?r. ??i gere?i bütün dünyadan mü?terileri vard?r ve 30 personeli ile ,bu mü?terilerinin Türkiye de  güven içinde çal??malar?na çaba sarf etmektedir.
 
Türkiye Estonya Letonya ve Litvanya dostluk derne?ini kurmu? ve DEIK Orta Avrupa ?? konseyi üyeli?i yapm??t?r. 2010 Y?l?nda ?klim De?i?imi ve Karbon Yönetimi Derne?inin kurucu üyesi ve Sayman’? oldu. ?ngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.
 
Avukat Hakan EK?Z – Hukuk Mü?aviri 
 
EK?ZELDEN Hukuk Bürosu’nun yönetici orta??d?r. Özelde Kentsel Dönü?üm, Gayrimenkul hukuku, ve genel olarak Hukuki dan??manl?k k?sm?n?n Yönetici Avukat?’d?r.
 
Hakan EK?Z ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000 y?l?nda bitirmi?tir. Avukatl?k staj?n? tamamlad??? büroda Gayrimenkul davalar?  üzerine yo?unla?m??t?r. 2001-2002  y?llar?nda ?stanbul Merkezli bir Holding’in bünyesinde Hukuk Mü?avirli?i görevini yürütmü?tür. 2003 y?l? itibariyle Serbest olarak Avukatl?k hizmeti vermeye  ba?lam??t?r. 2009 y?l?nda ?stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Program?na ba?lam?? 2011 y?l?nda ba?ar?yla tamamlam??t?r.
 
2013 y?l?nda Kemerburgaz Üniversitesinde Hukuk Uyu?mazl?klar?nda Arabuluculuk e?itimini tamamlam?? ve 6325 say?l? kanun uyar?nca Arabulucu olmu?tur.
 
?stanbul Barosuna üyedir. 
 
·         Baro’ya 2001  y?l?nda kabul edilmi?tir.
 
·         T.C Adalet Bakanl???’ndan 2002 y?l?nda Noterlik belgesi alm??t?r.
 
·         Türk Patent Enstitüsü’ne 2003 y?l?ndan itibaren kay?tl?  Marka Vekilidir.
 
·         Council of Europe ile TBB  ortakla?a düzenledi?i Avrupa insan Haklar? Sözle?mesi e?itim seminerine 2008 y?l?nda  kat?lm??t?r.
 
·         Legal Writing Institute ile Bahçe?ehir Üniversitesinin ortakla?a düzenledi?i  “The ?stanbul Writing Skills” Program?na 2008 y?l?nda kat?lm??t?r.
 
·         Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli E?itim Merkezinde  Hukuk Uyu?mazl?klar?nda Arabuluculuk e?itimine 2013 y?l?nda kat?lm??t?r.