Sürecin İşleyişi
  1. Belediye ?mar Müdürlü?ü veya Tapu Müdürlü?ü’ ne ba?vurarak ar?ivden mevcut binan?za ait statik – mimari projeler temin edilir.
  2. Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait mevcut projeler, tapu (Daire Tapusu, Kat mülkiyet tapusu mevcut de?ilse daireye ait hisseli arsa tapusu, nüfus cüzdan? fotokopisi, Tapu Müdürlü?ü’nden al?nm?? Ba??ms?z Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? Lisansl? kurumlara ba?vuru yap?l?r.
  3. Deprem Riski Raporu haz?rlan?r ve Çevre ve ?ehircilik Bakanl???’na gönderilir.
  4. Bakanl?k bu Raporu 10 içinde inceler ve onaylar. Rapora göre bina çürük ise Bakanl?k (deprem aç?s?ndan riskli yap? statüsünde ise) ilgili Tapu Müdürlü?ü’ne Riskli Yap? ?erhi i?ler ve Kat Maliklerine yaz? ile tebli? eder.
  5. Resmi yaz?n?n Kat Maliklerine resmen tebli? edildi?i tarihi takip eden 60 gün dahilinde 2/3 ço?unluk ile “Bina Ortak Karar Protokolü” haz?rlan?r. Bu protokolde binan?n nas?l y?k?l?p yapt?r?laca?? belirtilir (Bina 60 gün içinde y?kt?r?lamazsa Bakanl?k taraf?ndan ilave 30 gün süre tahsis edilir. Bu süre zarf?nda da y?k?m gerçekle?mezse, bu takdirde y?k?m ilgili mülki amirle taraf?ndan yap?l?r veya yapt?r?l?r. Riskli yap?n?n yine de y?kt?r?lmad??? tespit durumlarda Bakanl?kça yaz?l? olarak ?dareye bildirilir. Buna ra?men y?kt?r?lmad??? tespit edilen yap?lar, Bakanl?kça y?k?l?r veya y?kt?r?l?r. Bakanl?k veya ?dare taraf?ndan yap?lan y?kt?rman?n masraflar?, ilgili tapu müdürlü?üne bildirilir. Tapu müdürlü?ü, y?k?lan binan?n payda?lar?n?n müteselsil sorumlu olmalar?n? sa?lamak üzere tapu kayd?ndaki arsa paylar? üzerine masraf tutar?nda mü?terek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanl??a veya ?dareye ve binan?n aynî ve ?ahsî hak sahiplerine bilgi verir.
  6. Bina Ortak Karar Protokolü ?l Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? Kentsel Dönü?üm Müdürlü?ü’ne dilekçe ile sunulur. En az üçte iki ço?unluk ile al?nacak kararlar ve anla?ma ?artlar? Müdürlü?e bildirilir. Anla?maya kat?lmayan maliklerin ba??ms?z bölümlerine ili?kin arsa paylar?; Bakanl?kça tespit ettirilen arsa pay? de?eri üzerinden anla?ma sa?layan di?er payda?lara aç?k art?rma usulü ile sat?l?r. Bu suretle payda?lara sat?? gerçekle?tirilemedi?i takdirde, bu paylar, Bakanl???n talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanl?kça ödenmek kayd? ile tapuda Hazine ad?na resen tescil edilir ve yap?lan anla?ma çerçevesinde de?erlendirilmek üzere Bakanl??a tahsis edilmi? say?l?r.
  7. Bina kat maliklerinin kendi imkanlar? ile bir Müteahhide yapt?r?lacaksa Bakanl?k ile anla?ma yapan kredi kurulu?lar?na kredi için ba?vurulur. E?er bina kat kar??l??? bir müteahhide yapt?r?lacaksa bu takdirde kira yard?m? için ba?vurulur. Bakanl?kça yap?lan Kira Yard?m? 18 ay için ve ayl?k en fazla 600 TL’dir.
  8. Bina yapt?r?l?r ve ?skan al?nmas?n? takiben Kat Mülkiyet tapular? kat maliklerine da??t?l?r.