Finansal Destekler
Kira Yard?m?
 • Anla?ma ile tahliye edilen uygulama alan?ndaki yap?lar ile uygulama alan? d???ndaki riskli yap?lar?n maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve i?yerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olmas? hâlinde geçici konut veya i?yeri tahsisi, mümkün olmamas? hâlinde ise, Bakanl?kça kararla?t?r?lacak ayl?k kira yard?m? yap?labilir.
 • Kira yard?m? ayl?k 600 Türk Liras?n?, yard?m süresi ise, 18 ay? geçemez.
 • Ayl?k kira bedeli, her y?l Türkiye ?statistik Kurumu taraf?ndan yay?mlanan Tüketici Fiyatlar? Endeksi oran?nda güncellenir.
 • Yap?lacak kira yard?m?n?n ilk be? aya kadar olan k?sm?, ta??nma masraflar? da dikkate al?narak pe?in olarak ödenebilir.
 • Yap?larda kirac? veya s?n?rl? aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya i?yeri i?letenlere, Bakanl?kça belirlenecek oranda defaten kira yard?m? yap?labilir.
 • Kira yard?m? ba?vurular?;
 • Uygulama alan?nda, riskli alan veya rezerv alan? belirlenmesine ili?kin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma,
 • Uygulama alan? d???ndaki riskli yap?larda, riskli yap? tespitine ili?kin rapor ve tapu belgesine istinaden Çevre ve ?ehircilik ?l Müdürlü?e yap?l?r.
 
Kredi Deste?i
 • Bankalar taraf?ndan sa?lanacak kredilere verilecek faiz deste?i ödemeleri, bankan?n kulland?r?lan kredilere ili?kin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kay?tlar?na göre kesinle?mi? ayl?k faiz deste?i tutarlar?n? Bakanl??a bildirmesini takiben Bakanl?kça hesaptan gerçekle?tirilir.
 • Hak sahipleri taraf?ndan geri ödemesi gerçekle?tirilmeyen krediler için faiz deste?i ödemeleri durdurulur.
 • Hak sahiplerinin bankalar ile yap?lacak olan protokoller kapsam?nda kullanacaklar? kredinin anapara riski ile faiz deste?i d???nda kalan faiz ödemelerinden do?an risk tamamen bankaya aittir.
 • Konut Yap?m Kredisi senelik % 4 faiz oran? ile anla?mal? bankalardan temin edilebilir. Geri ödemesiz dönem en fazla 2 sene olup geri ödeme süresi de azami 10 senedir.