Hizmetlerimiz
No Hizmet Tan?m? Birim Birim Fiyat
1 6306 Say?l? Kanun ile ?lgili Detayl? Bilgilendirme ve Yol Haritas?n?n Çizilmesi (Brief Verilmesi) - Süreci ?lgilendiren Tüm Teknik, Hukuki,Kredi Olanaklar?,Kira Yard?m? vb. Hususlar?n Aç?klanmas?, Kritik Noktalar Üzerinde Kat Maliklerinin Ayd?nlat?lmas?) Sefer 300
2 Binas?n? Kendi Öz kaynaklar? ile Y?kt?r?p Yapt?rtmak ?steyen Kat Malikleri ?çin Mevcut ?mar Durumuna Uygun Kat Planlar?n?n Haz?rlanmas? ve ??in Maliyet Ke?finin Haz?rlanmas? Götürü 4000
3 Apartman Karar Defterine Y?k?m Karar? ??lenmi? Kat Kar??l??? Modeliyle Y?k?l?p Yapt?ralacak Binalar?n Tekliflerin ?ncelenmesi, Tekliflerin Do?rulanmas?, Bu Tekliflerin Do?rulanmas?, Di?er Tekliflerle Mukayese edilmasi, Müteahhit Firman?n Mali Durumunun Kontrol Edilmesi Götürü 5000
4 Kat Kar??l??? veya Taahhüt Modeliyle Yapt?r?lan Binalar?n ?n?aat Kontrollük Hizmetleri Ay 2500
5 Müteahhit Firma ile Anla?mazl??a Dü?mü? Kat Maliklerinin Hukuki Süreç Yönetimi Götürü ?
6 Müteahhitle HukukiSüreç Ya?ayan ve Binas? Yap?m? Tamamlanmam?? ?htilafl? Binalar?n Tamamlanmas? için Destek (Yat?r?mc? Bulunmas?) % ?